Persaunet Helse- og Velferdssenter
Trondheim

1. premie i begrenset prosjektkonkurranse i samarbeid med HENT. Består av 96 beboerrom inkludert fellesarealer, dagsenter, bydelskafé, base for hjemmetjenesten m.m. 50 omsorgsboliger med fellesrom i eget bygg.

Status
2016
Sted
Kristine Bonnevies veg 20, Trondheim
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune
Størrelse
16 600 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og Interiør
Samarbeidspartner
HENT AS
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Inger Anne Landsem

I samarbeid med bl.a. HENT AS vant PKA i 2013 en begrenset prosjektkonkurranse for det nye helse- og velferdssenteret på Persaunet i Trondheim. Hovedgrepet og intensjonen med byggenes plassering og volumoppbygging har vært å ivareta og forsterke det parkmessige området rundt, samt å være et arkitektonisk bindeledd til omgivelsene. Det fremstår som et helhetlig anlegg med verdighet, godt tilpasset den omkringliggende antikvariske bebyggelsen og parken. De to byggene er med sin plassering og utforming med på å definere viktige siktlinjer og flere uterom med ulik karakter.

Planløsningen gir effektive, driftsoptimale og funksjonelle arealer med gode dagslysforhold og sammenheng mellom ute- og innerom. Fleksibilitet i hovedkonstruksjon gir mulighet for endringer. Helse- og velferdssenteret består av hovedbygget med 96 beboerrom, bydelskafé og andre servicefunksjoner samt et eget bygg som rommer 50 omsorgsboliger. Omsorgsboligene er adskilt og bygningen er gitt et tydelig boligpreg. Omsorgsboligene og beboerrommene er utformet for å gi høy bokvalitet. De skal ha et mest mulig hjemlig preg og ha tilgang på dagslys og utsikt til fjord i det fjerne og til aktivitet i det nære.

Persaunet helse- og velferdssenter ligger som en del av et større grøntdrag i omgivelsene. Anlegget har fått en parkmessig opparbeidelse for å forsterke denne sammenhengen. For å skape liv og ferdsel i anlegget er ganglinjer fra områdene rundt ført gjennom den frodige parken.

Tomta faller om lag 8 m fra vest til øst og gir dermed rom for uteområder på ulike terrengnivå. Terrenget på vestsiden danner en naturlig skålform med skrånende terreng inn mot samlingsstedet Torget, et naturlig møtested for beboere og besøkende.

Bydelskaféen, hjertet i aktivitetssenteret, ligger sentralt og godt synlig ved hovedinngangen. Kaféen har åpen løsning og henvender seg til vestibyle med utsyn mot uteplass og utvendig torg. For å underdele og tilrettelegge for å skjerme deler av kaférommet, er anretningskjøkkenet lagt som en egen boks ute i kaféarealet. Den ytterste delen mot vestibyle vil da fungere som et innvendig torg/uformell møteplass med mindre sittegrupper og plass for piano etc. I dette området er det også vist plass for PC-bord og tidsskriftshyller.

Den innerste delen av bydelskaféen kan ved behov skjermes med innredningselementer for å tilrettelegge for en rolig bespising uten for mye forstyrrelser.

På torget ved hovedinngangen med utgang direkte fra kaféen, er det planlagt overdekt uteplass for uteservering .

Mellom de ulike terrengnivåene gjør de mange snarveiene det enkelt å ta seg frem. En lukket sansehage ligger mot vest, godt skjermet av bygget og terrenget rundt. Her står sanseopplevelser som vekker minner gjennom lukt, smak og taktil følelse i fokus.

Langs fasaden i sør er det anlagt oppholdssone i tredekke. Herfra har man god oversikt over hagen. Fargekontraster i vegetasjon, materialer og møblering skal være med å skape et oversiktlig og forutsigbart oppholdssted.

Det meste av sansehagen ligger på et flatt område, men et par av stiene trekkes opp i skråningen for å gi litt fysiske utfordringer for de sprekeste.

Parkering, varelevering og renovasjon er lagt på nedre nivå i øst, slik at resten av anlegget skjermes for den tyngste trafikken. På hovedbyggets tak er det etablert en solrik takterrasse med storslagen utsikt, noe som raskt har blitt populær.

Kunst i Persaunet helse- og velferdssenter

Integrering av kunst har vært viktig i anlegget.