Behovsanalyse Omsorg, Orkdal
Fannrem

Analyse som undersøker muligheten for lokalisering av opptil 88 beboerrom og 48 boliger for heldøgns omsorg, i tillegg til lokaler for hjemmetjeneste, dagaktivitet for yngre demente, sentralkjøkken og dag- og pensjonistsenter.

Status
Avsluttet 2019
Sted
Fannremsvegen 22, Orkland
Oppdragsgiver
Orkland kommune/WSP
Størrelse
15000 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Offentlig anskaffelse
Kontaktpersoner
Guro Vengen, Inger Anne Landsem

Bakgrunn og mål

Orkdal kommune står overfor kjente utfordringer knyttet til eldre bygningsmasse og endrede krav og forventninger om botilbud til eldre og andre pleietrengende. Det er nå behov for oppfølging av en tidligere utredning om framtidige boløsninger gjennom konkretisering av mulige tiltak og mulighetsstudie med nødvendig funksjonsnivå for formålsbygg.

Kommunen ønsker vurdering av tre mulige tomter til formålet. Fra 01.01.2020 vil Orkdal gjennom kommunesammenslåingen utvides og vil få om lag 20 000 innbyggere, spredt over et større geografisk område.

Resultatmål for prosjektet

Det konkretiseres mulige tiltak og mulighetsstudie knyttet til framtidig bo- og tjenestetilbud i Orkdal kommune. Med utgangspunkt i tre scenarioer vurderes ulik grad av utbygging på flere tomter, og samtidig egnetheten av eksisterende bygningsmasse.

Det skal utføres en mulighetsstudie som ivaretar følgende: 85 institusjonsplasser, 42 plasser med døgnbemanning, dagsenter/ aktivitetstilbud, base for hjemmetjeneste, kontorfunksjoner, garderobefasiliteter til 60 personer, medisinrom/ lager, parkering for 14 kommunale biler, teknisk og funksjonell vurdering av Orkdal helsetun, med tanke på rehabilitering eller nybygg, alternativ bruk av eksisterende bygningsmasse.

Gjennomføringsprosess

For at det blir tatt riktige prioriteringer underveis og for at den endelige anbefalingen er basert på et godt grunnlag, er prosjektet gjennomført i en fasedelt prosess, der det for hvert steg i prosessen har vært avklaringer med kommunens interne prosjektgruppe

Denne prosessen har bidratt til at anbefaling om løsning er basert på faglige analyser og utredninger samt erfaringsbaserte drøftinger med ansatte i tjenesten.

Neste prosjekt
Pirsenteret
Trondheim