Alta Nærsykehus
Alta

Alta nærsykehus skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark både innenfor somatikk og psykiatri.

Status
Ferdigstilt 2019
Sted
Markveien 31, Alta
Oppdragsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Størrelse
4 720 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Nina Kielland

Prosjektet omfatter et nytt tilbygg (ca 4.000 kvm) og noe ombygging av eksisterende arealer. PKA deltok i komplett tverrfaglig prosjektering av sykehusbygget som sto ferdig i 2019.

Alta nærsykehus ble formelt åpnet 11. desember 2019. Alta Nærsykehus er dimensjonert for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester for befolkningen i Alta/Vest-Finnmark. Tilbudet ivaretar også samhandlingsreformens intensjoner om nært samarbeid med omkringliggende kommuner og dessuten regionale helsepolitiske føringer om å få spesialisthelsetjenester der man bor. En størst mulig fleksibilitet i bygningsmassen for fremtidig utvikling og utvidelse er etterstrebet i prosjektet, samtidig som man gir gode arbeids- og oppholdsarealer for personalet og pasientene.

Prosjektet er en utvidelse i form av nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus. Prosjektet inneholder nybygg med somatikk (sengeposter somatikk, føde-barsel, operasjon, dagbehandling, billeddiagnostikk) og psykisk helse og rus med egne sengeposter. I tillegg ble det gjort noen bygningsmessige oppgraderinger av arealer for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse. Prosjektet omfattet også riving av bolighus i Åsveien og tilkobling via kulvert til nytt Alta Omsorgssenter.

Prosjektet ble gjennomføres som en totalentreprise med Harald Nilsen AS som totalentreprenør.