Tverrforbindelsen, Hommelvik
Hommelvik, Malvik kommune.

Tverrforbindelsen Hommelvik
- En sentral del i utviklingen av Hommelvik sentrum

Status
Fra arkitektkonkurranse til forprosjekt. Underlag reguleringsplan.
Sted
Hommelvik, Malvik kommune.
Oppdragsgiver
Hommelvik Stasjonsby AS (Bane Nor/ Hommelvik Sjøside AS)
Størrelse
Hovedspenn 52m, brulengde 67m, kalkyle byggekostnad: 60mill.
Fagområde
Bru og infrastruktur
Samarbeidspart
Norconsult
Kontaktperson
Sveinung Jørum

Tverrforbindelsen er en sentral del i utviklingen av Hommelvik sentrum. Brua knytter sammen Hommelvik sentrum og den nye bydelen Hommelvik Stasjonsby, samtidig som den er et viktig trafikk- knutepunkt langs Trønderbanen.

Tverrforbindelsen gir økt tilgjengelighet til rekreasjonsområdet langs sjøen og Malvikstien, og blir samtidig en viktig del av en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse som en ringrute i Hommelvik.

I utviklingen av tverrforbindelsen i Hommelvik har vi hentet inspirasjon fra Hommelviks historie hvor trelastindustrien har spilt en sentral rolle. Ved å bruke tre som hovedmateriale ønsker vi å bygge «bru» også til trelasthistorien.

En svak bue i hovedkonstruksjonen gir en ideell statisk trekonstruksjon og muligheten til å minimalisere materialbruken i slankere og mindre dimensjoner. Dette konstruksjonsprinsippet gir brua et elegant og tidløst formspråk. Brua blir et arkitektonisk «by-møbel» som gjennom sin form og materialitet vil oppleves som et positivt element i utviklinga av Hommelvik.

Brukonstruksjonen prosjekteres for 100-års levetid. Dette medfører strenge krav til materialer, overflatebehandling og værbeskyttende fasade.

Det er lagt vekt på å oppnå transparens og siktlinjer mellom sentrum og sjøen.
Et amfi skaper aktivitet og møteplass mot Jernbanetorget og sentrum.

Det er vurdert flere løsninger for materialbruk og uttrykk for heis- og trappevolum. Målsetningen er høy arkitektoniske kvalitet og et tidløst uttrykk.

Illustrasjoner fra tidligfase hvor en sammenkobling til nytt Næringslivets Hus er illustrert: