Kunngjøring 26. november 2021

Varsel
om
oppstart
-
Sunnlandsskrenten
13
og
Njardarvollen
26

Varslingsbrev og samråd - Igangsetting av arbeid med reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Sunnlandsskrenten 13 og Njardarvollen 26, gnr/bnr 69/4 og 69/1 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse på eiendommene. All eksisterende bebyggelse tenkes revet. Foreløpige skisser viser 5 bygg i 2-4 etasjer rundt felles uterom. Parkering
tenkes under bakken i p-kjeller. Planen skal også legge til rette for utvidelse av fortau på vestsida av Sunnlandsskrenten, og dette berører eiendommene Sunnlandsskrenten 3, gnr/bnr 68/73, og Sunnlandsskrenten 1A, gnr/bnr 68/381. I tillegg er eksisterende veggrunn både i Sunnlandsskrenten og Njardarvollen inkludert i planområdet, og berører deler av eiendommene gnr/bnr 68/69, 68/173, 68/229, 68/232, 69/2, 69/3, 69/9 og 69/19. Planområdet er ved varsel om oppstart ca 8,3 daa.

Gjeldende regulering for Njardarvollen 26 er fra 1991, og viser eiendommen regulert til kontor, industri og lager, mens Sunnlandsskrenten 13 er regulert til bolig i gjeldende plan fra 1992. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Oppstartsmøte med Byplankontoret ble avholdt 06.07.2021, og Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for området. Kommunen har i brev av 16.08.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til vår nettside www.pka.no

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Innspill sendes innen 18.12.2021 til pka@pka.no.

Alle innkomne merknader etter varsling vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Etter at innspill er mottatt og vurdert vil planforslag bli utarbeidet, sendt planmyndigheten og lagt ut til offentlig høring. Alle parter som det vedkommer vil da få ny mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til: pka@pka.no.

Vedlegg 1: Planavgrensning
Vedlegg 2: Beskrivelse til oppstartsmøte
Vedlegg 3: Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte
Vedlegg 4: Kart med gårds- og bruksnummer
Vedlegg 5: Mulighetsstudie