Kunngjøring 16. august 2021

Varsel
om
oppstart
-
Bergheimsvegen
26

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Bergheimsvegen 26, gnr/bnr 52/69. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Boligbyggelaget TOBB og Sebo Boliger AS.

Planområdet er ca. 5,8 dekar og ligger på Østre Bergheim, mellom Moholt og Dragvoll.

Området er avsatt til formål eksisterende boligbebyggelse. Adkomstvei til tomten berører gnr/bnr 52/118, gnr/bnr 52/174 og 52/125. Planforslaget deler adkomstveg med Bergheim barnehage.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Det planlegges et terrassert leilighetsbygg med inntil 18 boenheter. Bebyggelsen planlegges fra 3 til 6 etasjer. Planavgrensningen berører gnr/bnr 52/118, gnr/bnr 52/174, 52,3 og 52/125 for å sikre fortau, biladkomst og renovasjonspunkt til tomten. Området i mot friområdet i nord tas også med for å tilrettelegge for gangforbindelse. Planarbeidet vil se på muligheten for fortau langs adkomstveg til barnehage fra hovedveg samt forbindelse til friområde gjennom planområdet i nord.

Planforslaget reguleres i henhold til overordnede plan. Kommunen har i brev av 04.02.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: hilde.nessa@pka.no eller tlf. 959 63 122.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen onsdag 08.09.2021.

Vedlegg 1: Planavgrensning
Vedlegg 2: Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte detaljplan for Bergheimsvegen 26
Vedlegg 3: Situasjonsplan