Kunngjøring 4. juli 2023

Varsel
om
oppstart
planarbeid
Travbaneveien
3
og
5

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Travbanevegen 3 og 5, gnr./bnr. 4/36, 4/35 m.fl. PKA Arkitekter AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Travbaneveien 1 As /Travbaneveien Invest AS v/ Anders Ervig.

Tomtene, 4/34 og 4/35, er på ca. 5,5 daa og ligger på Leangen. Området avgrenses av Innherredsveien og Travbanevegen.

Området rundt travbanen er under transformasjon, der småhusbebyggelse, travbane og næringsbebyggelse blir erstattet med bebyggelse med bolig/næring/kontor med høyere tetthet. Arealet er, i kommuneplanens arealdel 2012-2024, avsatt til eksisterende næringsbebyggelse.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nærings-/kontorbygg mellom Leangen stasjon og et fremtidig tett boligområde som erstatter eksisterende Leangen travbane, i tråd med den kommende kommuneplanens føringer.

Kommunen har i brev av 26.06.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sammen med referat fra oppstartsmøtet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: cef@pka.no. Opplysninger om planen kan ses på www.pka.no/aktuelt

Innspill til planarbeidet sendes PKA Arkitekter AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen fredag 25.08.2023.

Vedlegg:

  1. Planavgrensning (A4 - M 1:1000)
  2. Tilbakemeldingsbrev (referat) fra oppstartsmøte
  3. Brev om konsekvensutredning
  4. Planinitiativ