Kunngjøring 11. juni 2021

Varsel
om
igangsetting
av
arbeid
med
detaljregulering
for
Sigurd
Slembes
veg
14
og
16
og
Øvre
Bergsvingen
17

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er igangsatt planarbeid med detaljert reguleringsplan for Sigurd Slembes veg 14 og 16 og Øvre Bergsvingen 17, Gnr/bnr 58/323. 58/320 og 58/325.

Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Berg Bolig AS.

Planområdet er ca. 5 dekar og ligger på Øvre Berg og er avsatt til formål eksisterende boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Det planlegges et fortettingsprosjekt med tilpasning til nabobebyggelsen. Bebyggelsen vurderes i 2 til 3 etasjer med underliggende p-kjeller. Planavgrensningen inkluderer også deler av Gnr/bnr. 58/381, 58/194, 58/5, 59/3, 59/155, 59/311, 58/394, 59/19, 59/18, 58/439, 59/441 og 59/17, bestående av tilstøtende veger og deler av rundkjøring i Jonsvannsveien. Aktuelle områder tas med i planarbeidet for å sikre samkjøring med pågående arbeid i forbindelse med Miljøpakken, samt å se på muligheten for etablering av fortau langs tilstøtende veger.

Planforslaget reguleres i henhold til overordnede planer. Kommunen har i brev, datert 04.06.2021, avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte for naboer og berørte tirsdag 22.06.2021, klokken 20.00. Møte blir avholdt via Teams grunnet situasjonen med Covid-19. Invitasjon sendes skriftlig til naboer og berørte.

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte nr. 2 for naboer og berørte parter mandag 21.03.2022, kl. 20:00.

Du kan delta på nabomøtet her.

Varslingsbrev er sendt alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.
Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: hilde.nessa@pka.no eller tlf. 959 63 122.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen tirsdag 07.07.2021.


Vedlegg 1: Planavgrensning
Vedlegg 2: Tilbakemelding etter oppstartsmøte