Kunngjøring 8. juli 2021

Varsel
om
igangsetting
av
arbeid
med
detaljregulering
for
Engan
Leir

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er igangsatt planarbeid med detaljert reguleringsplan for Engan Leir, Gnr/bnr 45/113.

Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent og utarbeider planforslaget på vegne av Midtre Gauldal Kommune.

Planområdet er ca. 14 dekar og ligger på Engan, nord for Støren sentrum. Formålet med planarbeidet er hovedsakelig å legge til rette for den nye Lysgården, en arbeidsplass for ansatte med tilrettelegging, annen næring- og kontorvirksomhet og areal til lek/park. Planforslaget vil blant annet tillate bydelskafe, gjenbruksbutikk og utleiemuligheter for ny bebyggelse.

Det planlegges for høyder i 1 til 3 etasjer med høyest bebyggelse i sør. Det skal tilrettelegges for kjøring av liten lastebil inn på tomten. Planavgrensningen inkluderer også mindre deler av omkringliggende tomter for å kunne gjennomføre nøyaktig oppmåling av tomtegrenser og trafikksikre god adkomst fra tilstøtende veger.

Planforslaget er ikke i henhold til gjeldende kommuneplan, men i overensstemmelse med pågående kommunedelplan for området. Konsekvensutredning er vurdert ikke aktuelt i oppstartsmøte med kommunen 21.05.2021, da konsekvensutredning knyttet til pågående kommunedelplan dekker behovet.

Informasjon til alle berørte parter og høringsinstanser er sendt 07.07.2021, slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: hilde.nessa@pka.no eller tlf. 959 63 122.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen torsdag 19.08.2021.


Vedlegg 1 – Planavgrensning

Vedlegg 2 – Planinitiativ

Vedlegg 3 – Referat oppstartsmøte

Vedlegg 4 - Illustrasjoner planforslag