Kunngjøring 1. juli 2022

Varsel
om
igangsetting
av
arbeid
med
detaljert
reguleringsplan
for
Namsos
helikopterplass
-
Sykehuset
Namsos

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Namsos helikopterplass, Sykehuset Namsos, gnr./bnr. 65/731. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Helse Nord-Trøndelag.

Planområdet er ca. 10,5 dekar og ligger øst for Sykehuset Namsos.

Arealet er en del av reguleringsplanen Overhallsvegen hvor området i dag er regulert til privat forhage, gårdsrom. Dagens område er også delvis brukt som parkeringsareal.

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for flytting av helikopterlandingsplass ved sykehuset Namsos, som tilfredsstiller de nødvendige sikkerhetskravene og avbøtende tiltak for negativ virkning av helikoptertrafikk til nærmiljøet.

Kommunen har i brev av 22.06.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: cef@pka.no. Mer informasjon og illustrasjoner av prosjektet, se www.pka.no/aktuelt under kunngjøringsannonse for Namsos helikopterplass.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen fredag 19.08.2022.

Vedlegg:

  1. Planavgrensning (M 1:2000)
  2. Tilbakemeldingsbrev (referat) fra oppstartsmøte
  3. Foreløpig visualisering av helikopterlandingsplass