Kunngjøring 16. september 2022

Varsel
om
igangsetting
av
arbeid
med
detaljert
reguleringsplan
for
Fridheimkvartalet

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Fridheimkvartalet, Fridheimveien 1-3 med gnr./bnr. 415/167, 415/168, 415/170, 415/60 m. fl. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Fridheimveien 1-3 AS.

Planområdet er ca. 21,5 dekar og ligger mot Lade, nordøst for Trondheim sentrum. Området avgrenses av Fridheimveien i vest, Ladebekken i nord og Jarleveien i øst.

Store deler av planområdet benyttes i dag til industriformål og tjenesteyting. Arealet er, i kommuneplanens arealdel 2012-2024, avsatt til eksisterende sentrumsformål.

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for bolig, næringsformål og parkeringskjeller, torg og gate ved Fridheimveien 1 til 3, i tråd med overordnede føringer.

Kommunen har i brev av 26.08.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: cef@pka.no. Mer informasjon og illustrasjoner av prosjektet, se www.pka.no/aktuelt under kunngjøringsannonse for Fridheimkvartalet.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen fredag 8.10.2022.

Med hilsen

PKA Arkitekter

v/Charles-E. Francois

Vedlegg:

  1. Planavgrensning (A4 - M 1:1500)
  2. Tilbakemeldingsbrev (referat) fra oppstartsmøte
  3. Planinitiativ