Kunngjøring 18. mars 2023

Varsel
om
igangsetting
av
arbeid
med
detaljert
reguleringsplan
for
Kjøpmannsgata
5
og
deler
av
Wergelandsvegen
4A
og
4B

Detaljert reguleringsplan: 5027 Kjøpmannsgata 5

VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5 og deler av Wergelandsvegen 4A og 4B, gnr/bnr 107/19 og 107/40.

Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Nidaros Næring AS.

Planområdet er ca. 1,4 dekar og ligger i Kjøpmannsgata i Stjørdal sentrum og er avsatt til sentrumsformål.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å oppføre et kombinert forretnings- og boligbygg på eiendommen Kjøpmannsgata 5. Bygget forutsettes oppført i 6 etasjer med kjeller. Det planlegges ca. 24 leiligheter i 2. – 6. etasje, ca. 480 m2 forretning/ kontor i første etasje. I første etasje og på mesanin er det også adkomst til boliger, sykkelparkering og boder. Kjeller vil i sin helhet bli benyttet til bilparkering.

Det er inngått avtale med Sameiet Wergelandsvegen 4 om etablering av felles adkomstrampe til parkeringskjeller. Den foreslåtte planavgrensningen omfatter derfor også deler av denne eiendommen og inkluderer også tilstøtende veier og fortau.

Planforslaget reguleres i henhold til overordnet Sentrumsplan (planid 1-251). Kommunen har i referat av 22.09.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter til Sølve Christiansen på epost: sfc@pka.no eller tlf. 975 48 277. Mer informasjon og illustrasjoner av prosjektet, se www.pka.no/aktuelt under kunngjøringsannonse for Kjøpmannsgata 5.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen fredag 14.04.2023.

Se dagens annonse i Bladet.


Med vennlig hilsen
PKA Arkitekter

Sølve Christiansen

­­­Vedlegg:
Vedlegg 1 Planavgrensning (M 1:1000 i A3)
Vedlegg 2 Illustrasjoner
Vedlegg 3 Referat fra oppstartsmøte