Kunngjøring 17. august 2023

Detaljert
reguleringsplan
for
Røde
Kors-bygget
-
Nardovegen
4b

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Røde Kors-bygget, Nardovegen 4b med gnr./bnr. 66/520, 66/438 m. fl. PKA Arkitekter AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Trondheim Røde Kors.

Planområdet er ca. 5 dekar ligger blant et næringsområde mellom godt etablert boligområde på sørsiden av Nardovegen, og nordøstsiden av Torbjørn Bratts veg. Trondheim kommune har bedt om å utvide planområdet med tilliggende eiendommer i varsel om planoppstart. Dette for å kunne vurdere nødvendig tilkomst mm.

Næringsområdet rundt planområdet består av spredt bebyggelse i 2-3. etasjer. Arealet er, i kommuneplanens arealdel 2012-2024, avsatt til eksisterende næringsbebyggelse.

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for tilegnet drift for Trondheim Røde Kors, i tråd med overordnede føringer. Dette innebærer ca. 3000 M2 BRA. Øvrig areal er ønsket til boligbebyggelse og/eller kontor/tjenesteyting).

Planforslaget er ikke i henhold til kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Kommunen har i brev av 10.05.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: sfc@pka.no.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen fredag 01.09.2023.


Med hilsen

PKA Arkitekter

v/Sølve Christiansen

Vedlegg:

  1. Planavgrensning (A4 - M 1:1000)
  2. Tilbakemeldingsbrev (referat) fra oppstartsmøte
  3. Planinitiativ