Kunngjøring 14. februar 2022

Detaljert
reguleringsplan
for
Nyhavna,
delområde
2,
Maskinistgata
2

Iht. plan- og bygningslovens § 12-3, § 12-8 og § 12-9 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for for Nyhavna, delområde 2, Maskinistgata 2, gnr/bnr: 439/36, 75, 86, 145, 185, 218 m.fl. og at planprogrammet sendes til offentlig ettersyn. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Bane NOR Eiendom.

Planområdet er ca. 93 dekar og ligger på Nyhavna, mellom Solsiden og Reina.

Området er, i kommunedelplan for Nyhavna, avsatt til framtidig grønnstruktur og sentrumsformål med detaljerte utformingskrav for bebyggelse opp til 5 etasjer, med begrensninger opp til 7 etasjer, og hvor høyere enn 7 etasjer kan vurderes ved Lademoen holdeplass. Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hotell, bolig, tjenesteyting, kontor og parkeringskjeller, park og gate ved Lademoen stasjon, i tråd med kommunedelplan for Nyhavna og føringer fra tilhørende kvalitetsprogram. Bebyggelsen planlegges fra 8 til 4 etasjer, som trapper seg ned mot Strandveien. Planavgrensningen berører også gnr/bnr:

410/2, 493, 510, 515, 518, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 558, 559, 560, 561, 565, 591, 593, 646, 737, 411/149, 150, 169, 189, 190, 192, 222, 295, 415/86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 102, 146, 147, 152, 153, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 179, 180, 186, 192, 199, 205 og 439/3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 76, 77, 81, 84, 146, 165, 174, 183, 189, 190, 221, 223, 222, 224, 232, 233 for å vurdere hvordan det skal sikres fortau, trafikkløsning, biladkomst og renovasjonspunkt til tomten.

Planforslaget reguleres i henhold til overordnede plan. Kommunen har i brev av 10.11.2021 avgjort at saken faller inn under kriterier for forskrift om konsekvensutredning med planprogram, men siden omfanget av den foreslåtte utbyggingen er konsekvensutredet med planprogram i kommunedelplan for Nyhavna, er konsekvensutredning med planprogram begrenset til formål hotell, som kommunene mener ikke faller under sentrumsformål.

Kommunen anbefaler at planforslaget blir igangsatt. Program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter ved Charles-E. Francois på epost: cef@pka.no eller tlf. 403 16 640. For mer informasjon og illustrasjoner av prosjektet, se www.pka.no/aktuelt under kunngjøringsannonse for Knutepunkt Lademoen.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen den 28. mars 2022.

Vi gjør oppmerksom på at det parallelt foregår varsling om planoppstart innenfor og i tilliggende planområde i forbindelse med detaljregulering for oppgradering av Lademoen stasjon til dobbeltspor med saksnummer 20/70692.

Vedlegg:

  1. Planavgrensning (M 1:2000)
  2. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte
  3. Forslag til planprogram