Kunngjøring 9. desember 2021

Detaljert
reguleringsplan
for
Jørgen
B.
Lysholms
veg
62

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det er satt i gang planarbeid med detaljert reguleringsplan for Jørgen B. Lysholms veg 62, gnr/bnr: 412/1, 412/122, 412/124, 412/323, 412/324, 412/237, 412/239, 412/242, 412/246 og 412/355. Per Knudsen Arkitektkontor AS er plankonsulent, og utarbeider planforslaget på vegne av Boligbyggelaget TOBB.

Planområdet er ca. 13 dekar og ligger på Lade, mellom Devlebukta og Lade Allé.

Området er i dag regulert til bolig, garasje og samfersdelsareal.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg og uteoppholdsareal. Det planlegges et bygg med inntil 20 boenheter i en vinkelform som åpner for ettermiddag- og kveldssol på private og felles uteoppholdsareal fra vest. Bebyggelsen foreslås plassert langs Lade Allé med uteoppholdsarealer mot rekkehusbebyggelsen. Bebyggelsen planlegges fra 2 til 4 etasjer, som trapper seg ned mot rekkehusbebyggelsen. Planavgrensningen berører gnr/bnr 412/1, 412/124, 412/323, 412/324, 412/237, 412/239, 412/242, 412/246 og 412/355 for å vurdere hvordan det skal sikres fortau, biladkomst og renovasjonspunkt.

Planforslaget reguleres i henhold til overordnede plan. Kommunen har i brev av 7.9.2021 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte parter og høringsinstanser, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Eventuelle spørsmål rettes til PKA Arkitekter på epost: cef@pka.no. Mer informasjon og illustrasjoner av prosjektet, se www.pka.no/aktuelt under kunngjøringsannonse for Jørgen B. Lysholms veg 62.

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller pka@pka.no innen torsdag 6.1.2022.

Vedlegg:

1. Planavgrensning (M 1:2000)

2. Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte

3. Illustrasjon sett fra Jørgen B. Lysholms veg